Hadislerle İslam I Akademik Heyet

Abdulkadir Evgin
Prof. Dr.

1964'te senesinde Toroslar-Mersin'de doğ du. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1987) olan yazar "Ab dullah b. Zübeyr el-Humeydî ve Müsnedi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1998). Halen Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüt mektedir. "Hz. Peygamber'in Sünnetinde Alter natif Çözüm Yolları" ve "Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi" adlı kitapları, yazarınyayımlanmış eserleri arasındadır.

Abdullah Karahan
Doç. Dr.

1968'de Kemah-Erzincan'da doğdu. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Râvilerinin Güvenilirliği Meselesi; Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2002). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın "Hadis Edebiyatında Zevâidler", "Hadis Râvilerinin Güvenilirliği" ve "İbn Receb el-Hanbelî-Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri" adlı yayımlanmışeserleri vardır.

Ahmed Ürkmez
Yrd. Doç. Dr.

1977'de Ankara'da doğdu. 1998'de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Ahlak Hadislerinin Düşünce ve Davranış Eğitimindeki Yeri ve Rivayet Değeri" başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı (2007). Halen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalı öğretim üyesi olan yazarın "Ahlak Ekseninde Hadis" ve "Peygamberim Diyor ki" başlıklı eserleri
bulunmaktadır.

Abdullah Yıldız
Yrd. Doç. Dr.

1955'te Yahyalı-Kayseri'de doğdu. 1979'da Kayseri Erciyes Üniversitesi Yüksek İslam Enstitü sü'nden mezun oldu. "Hadislerde Nifak Kavramı ve Hz. Peygamber'in Münâfıklara Karşı Tutumu" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1998). Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Ana bilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın "Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları Münâfıklar" adlı çalışmasıyayımlanmış eserle rin dendir.

Abdurrahman Candan
Dr.

1974'te Batman'da doğdu. 1996'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İslam Hukukunda İllet Tespit Yöntemleri" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı
(2005). Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevini yürüten yazarın "İmam Şâfiî'nin Kavl-i Kadîm ve Kavl-i Cedîdi" ve "Fukahânın Kur'ân Tasavvuru" adlı
yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Adem Dölek
Prof. Dr.

1963'te Silifke-Mersin'de doğdu. 1989'da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Garîbü'l-hadîs Edebiyatı ve Abdullatîf el- Bağdadî'nin 'el-Mücer red fî Garîbi'l-hadîs' İsimli
Eserinin Tahkiki ve Değerlendirilmesi" isimli teziyle dok tor oldu. Hâlen Erzincan Üniver sitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve Ha dis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görev lerini yürüten yazarın,
"Hadisler Işığında Sos yal Dayanışma" adlıçalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Adil Yavuz
Doç. Dr.

1962'de Konya'da doğdu. 1985'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Muhammed b. Ali eş-Şev kâ nî, Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Hadisçiliği" ismindeki teziyle doktor
unvanını kazandı (2002). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hadislerde Mekkîlik ve Medenîlik"
adlı çalışması yayımlanmıştır.

Ahmet Tahir Dayhan
Yrd. Doç. Dr.

1970 İzmir doğumludur. 1992'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadislerde Tashîf ve Tahrîf" adlı teziyle hadis doktoru oldu (2005). Halen Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütenyazarın, "Fazlurrahman'ı Doğru Anlamak" ve "Memâlik-i Osmâniyye'yi Keşfe Çıkan Oryantalistler" adlı iki eseri yayınlanmıştır.

A+ A A-
1. Cilt
29/704
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı