Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 94

sonra Babanzâde 13 Ağustos 1934’te vefat eder. Bunun üzerine, yarıda kalan bu hizmeti tamamlama görevi dönemin ilim ve siyaset adamlarından Kâmil Miras’a (1875-1957) tevdi edilir. Ahmed Naim’in hazırladığı üçüncü cildin müsveddelerini tashih ederek onun adına neşreden Kâmil Miras, kalan dokuz cildi kendisi tamamlar. Böylece eserin tercüme ve şerhi 1947 yılında bitirilir ve basılır. Eserin 1957’de ikinci, 1993’te ise on ikinci baskısı yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılır.162
Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan bir diğer hadis eseri Riyâzu’s-sâlihîn ve Tercemesi ’dir. Merhum A. Hamdi Akseki’nin de kitabın mukaddimesinde ifade ettiği üzere bu eser, bilhassa vaizlerin elinde sahîh ve itimada şayan bir hadis kitabı bulundurmak amacıyla yayımlanmıştır. Üç cilt halinde yayınlanan eserin ilk iki cildinin çevirisini Diyanet İşleri eski başkanlarından Dr. Hasan Hüsnü Erdem, Müşavere Kurulu Üyesi Kıvâmuddin Burslan ile birlikte yapmış, üçüncü cildi de tek başına Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca, Ahmet Hamdi Akseki eser için sünnet, hadis ve hadis tarihine ilişkin muhtasar ve faydalı bir mukaddime yazmıştır. Riyâzu’s-sâlihîn ve Tercemesi ’nin son baskısı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2000 yılında yapılmıştır. Yeni çevirisi ile basımı çalışmaları devam etmektedir.

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde 1950’den ve özellikle İlahiyat Fakültesi’nin ve Yüksek İslâm Enstitülerinin kurulmasından sonra Hadis İlmi’nin muhtelif sahalarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Akademik düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların bir kısmı Türk okuruna sunulma imkânı bulurken önemli bir kısmı basılamamıştır. Bu dönemde yapılan çalışmaların bazısı telif, bir kısmı terceme, bir kısmı da tahkik şeklindedir. Bu arada muhtelif konularda çok miktarda makale de kaleme alınmıştır.

1960’lı yıllarda hadis metinlerine yönelik çalışmalara öncelik verilmiştir. Bunlar arasında Ömer Nasuhi Bilmen “500 Hadis, 1961 ”; Hasan Basri Çantay “Hadisler, On Kere Kırk Hadis-1962 ”; Ahmet Davudoğlu “Selamet Yolları-1967” sayılabilir. Bu eser İbn Hacer’in “Bülûğu’l-merâm min edilleti’l-ahkâm ” adlı eserinin bazı şerhlerinden de yararlanılarak hazırlanan bir eserdir. Mehmet Sofuoğlu’nun dilimize kazandırdığı “Sahîh-i Müslim ve Tercemesi-1967-1970”; Mansur Ali Nasıf’ın “et-Tâc el-câmi li’l-usûl fî ehâdîsi’r-Rasûl ” adlı eserinin Bekir Sadak tarafından hazırlanan “Tâc Tercemesi-1966-1968” örnek olarak zikredilebilir.

Cumhuriyet döneminde hadisi halka ulaştırmak maksadıyla hemen hemen bütün ana hadis kitaplarının Türkçeye çevirisi yapılmış; bazı eserler

    

Dipnotlar

162 Hansu, Hüseyin, Babanzâde Ahmet Naim, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hadisçiliği, s. 65.