Abdulkadir Evgin
Prof. Dr.

1964'te senesinde Toroslar-Mersin'de doğ du. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1987) olan yazar "Ab dullah b. Zübeyr el-Humeydî ve Müsnedi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1998). Halen Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüt mektedir. "Hz. Peygamber'in Sünnetinde Alter natif Çözüm Yolları" ve "Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi" adlı kitapları, yazarınyayımlanmış eserleri arasındadır.

Abdullah Karahan
Doç. Dr.

1968'de Kemah-Erzincan'da doğdu. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Râvilerinin Güvenilirliği Meselesi; Tespiti, İmkânı, Hadisin Sıhhatine Etkisi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2002). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın "Hadis Edebiyatında Zevâidler", "Hadis Râvilerinin Güvenilirliği" ve "İbn Receb el-Hanbelî-Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri" adlı yayımlanmışeserleri vardır.

Ahmed Ürkmez
Yrd. Doç. Dr.

1977'de Ankara'da doğdu. 1998'de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Ahlak Hadislerinin Düşünce ve Davranış Eğitimindeki Yeri ve Rivayet Değeri" başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı (2007). Halen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalı öğretim üyesi olan yazarın "Ahlak Ekseninde Hadis" ve "Peygamberim Diyor ki" başlıklı eserleri bulunmaktadır.

Abdullah Yıldız
Yrd. Doç. Dr.

1955'te Yahyalı-Kayseri'de doğdu. 1979'da Kayseri Erciyes Üniversitesi Yüksek İslam Enstitü sü'nden mezun oldu. "Hadislerde Nifak Kavramı ve Hz. Peygamber'in Münâfıklara Karşı Tutumu" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1998). Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Ana bilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın "Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları Münâfıklar" adlı çalışmasıyayımlanmış eserle rin dendir.

Abdurrahman Candan
Dr.

1974'te Batman'da doğdu. 1996'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İslam Hukukunda İllet Tespit Yöntemleri" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2005). Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevini yürüten yazarın "İmam Şâfiî'nin Kavl-i Kadîm ve Kavl-i Cedîdi" ve "Fukahânın Kur'ân Tasavvuru" adlı yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Adem Dölek
Prof. Dr.

1963'te Silifke-Mersin'de doğdu. 1989'da Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Garîbü'l-hadîs Edebiyatı ve Abdullatîf el- Bağdadî'nin 'el-Mücer red fî Garîbi'l-hadîs' İsimli Eserinin Tahkiki ve Değerlendirilmesi" isimli teziyle dok tor oldu. Hâlen Erzincan Üniver sitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve Ha dis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görev lerini yürüten yazarın, "Hadisler Işığında Sos yal Dayanışma" adlıçalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Adil Yavuz
Doç. Dr.

1962'de Konya'da doğdu. 1985'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Hadisçiliği" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2002). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hadislerde Mekkîlik ve Medenîlik" adlı çalışması yayımlanmıştır.

Ahmet Tahir Dayhan
Yrd. Doç. Dr.

1970 İzmir doğumludur. 1992'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadislerde Tashîf ve Tahrîf" adlı teziyle hadis doktoru oldu (2005). Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütenyazarın, "Fazlurrahman'ı Doğru Anlamak" ve "Memâlik-i Osmâniyye'yi Keşfe Çıkan Oryantalistler" adlı iki eseri yayınlanmıştır.

Ahmet Yıldırım
Prof. Dr.

1964'te Bayburt'ta doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1996). Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Din, Dünyevileşme ve Zühd", "Peygamberimizin Sade Hayatı" ve "Hoca Ahmed Yesevî'nin Hadis Kültürü" adlı çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Ahmet Yücel
Prof. Dr.

1960'ta Mecitözü-Çorum'da doğdu. 1981'de Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. "Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1994). Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, " Hadis Tarihi", "Hadis Usûlü" ve "Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi" adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Ali Çelik
Prof. Dr.

1957'de Kütahya'da doğdu. 1979'da İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. "İslâm'ın Ortaya Çıktığı Dönemde Hicaz Bölgesi Halk İnançları" ismindeki teziyle doktor unva nını kazandı (1994). Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevlerini yürüten yazarın, "Sünnet'in Aktüel Değeri" adlı çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Ali Çimen

1980'de Ankara'da doğdu. 2003'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Mâzerî, Hayatı, Eserleri ve el-Mu'lim bi Fevâidi Müslim İsimli Eseri Özelinde Şerhçiliği" ismindeki teziyle yüksek lisansını tamamladı. (2007). Aynı fakültede hadis alanında doktora çalışmasını sürdüren yazar, Konulu Hadis Projesi'nde aktif görev almıştır. Çimen, halen Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ali Osman Ateş
Prof. Dr.

1954 yılında Konya'nın Lâdik kasabasında doğdu. Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi mezunu (1978) olan yazar, "Sünnet'in Kabul veya Reddettiği Câhiliye ve Ehl-i Kitâb Örf ve Âdetleri" isimli teziyle doktor unvanını aldı (DEÜSBE, 1989). Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, Dekanlık, Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. "Kur'ân ve Hadislere Göre Cinler- Büyü" ile "Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın" adlı çalışmaları yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Ali Toksarı
Prof. Dr.

1949'da Keskin-Kırıkkale'de doğdu. 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1984'te "Hz. Ebû Hüreyre ve Hadis İlmindeki Yeri" konulu çalışmasıyla hadis doktoru oldu. Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın, "Delil Olma Yönünden Sünnet" isminde yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Ali Vasfi Kurt
Yrd. Doç. Dr.

1960'ta İzmit'te doğdu. 1982'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. "Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Safhaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1997). Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Endülüs'de Hadis ve İbn Arabî" adında yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Ayşe Esra Şahyar
Yrd. Doç. Dr.

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Hadislerde Yemin Lafızları" başlıklı tezi ile yüksek lisansını, 2005 yılında "Zayıf Hadis Rivayeti" başlıklı tezi ile de doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ayşe Güner

1983'te Ankara'da doğdu. 2005'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "George Makdisî ve İslâm Araştırmalarındaki Yeri" ismindeki teziyle yüksek lisansını tamamladı (2008). Halen aynı üniversitede "Hadis Literatüründe Hz. Musa Tasavvuru" adlı tezle doktora çalışmasına devam etmektedir. Konulu Hadis Projesi'nde aktif görev alan yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaktadır.

Bekir Kuzudişli
Doç. Dr.

1975'te Nizip-Gaziantep'te doğdu. 1998'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Rivayetinde Aile İsnadları" ismiyle hadis doktoru unvanını kazandı (2005). Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Şia'da Hadis Rivayeti ve İsnad" isimli çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Bekir Tatlı
Doç. Dr.

1973'te Üsküdar-İstanbul'da doğdu. 1996'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Tekniği Açısından Cibrîl Hadisi ve İslam Düşüncesine Yansımaları" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (2005). Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın, "Mimari Hadisleri-Türk İslam Mimarisini Taçlandıran Peygamber Sözleri" adlı çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Bilâl Saklan
Prof. Dr.

1954'te Konya'da doğdu. 1977'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. "Kûtü'lkulûb'daki Hadislerin Hadis Metodo lojisi Açısından Değeri" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1989). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslâm Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten yazarın, "Hadis Tarihinde Muhaddis Sûfîler" isimli eseri yayınlanmıştır.

Bünyamin Erul
Prof. Dr.

1965'te Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. 1987'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül tesi'nden mezun oldu. "Sahabenin Sünnet Anlayışı" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1996). Konulu Hadis Projesi'nde editörlük de yapan Erul, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan yazarın, "Hadislerin Dili" ile "Hz. Âişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler" adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Cemal Ağırman
Prof. Dr.

1960'ta Çaykara-Trabzon'da doğdu. 1985'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hz. Peygamber'in Sünnetinde İtaat" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1995). Halen Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Bilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürü ten yazarın, "Hz. Peygamber'in Sünnetinde İtaat" ile "Dünya-Ahiret Dengesinde Zenginlik ve Yoksulluk" adlı çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Elif Erdem

1983'te Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (2005) olan yazar, "Hafız Ebû Tâhir es-Silefî ve Hadis Kültüründeki Yeri" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2008). Halen aynı üniversitede "Hadis Tarihinde İlim Yolculukları (Rihleler)" adlı teziyle doktora çalışmasına devam etmektedir. 2006 yılından beri Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Emin Âşıkkutlu
Prof. Dr.

1960'ta Of-Trabzon'da doğdu. 1983'te Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadiste Ricâl Tenkidi" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1992). Aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliğinin yanı sıra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık görevini yürüten yazarın, "Hadiste Ricâl Tenkidi" ile "Ricâl İlmine Giriş" adlı çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Enbiya Yıldırım
Prof. Dr.

1965'te İstanbul'da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın "Hadiste Metin Tenkidi", "Hadis Problemleri", "Hadisçiler ve Çelişki", "Hadis Meseleleri", "Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular" ile "Geleneksel Hadis Yorumculuğu" isminde yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

Erdinç Ahatlı
Yrd. Doç. Dr.

1965'te Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi' nden mezun oldu. "Muhaddislere Göre Peygamberlik Delilleri: Delâilü'n-nübüvve" ismindeki teziyle doktor ünvanını kazandı (1999). Halen Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği" ile "Kültür Yapımızda Hadisler" adlı çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Fatma Yüksel

Çamur 1977'de Bursa'da doğdu. 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda "İslam Hukuku ve Yahudi Hukuku'nda Helal-Haram Kavramları Açısından Gıdalar" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2003). Halen Hadis Anabilim Dalı'nda "Bilgi ve Değer Kaynağı Olarak Hadis Rivayetlerinde Temsilî Anlatımlar" ismindeki doktora çalışma sına devam eden yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uz ma nı olarak görev yapmaktadır.

Ferhat Gökçe
Dr.

1979'da Batman'da doğdu. 2001'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Şa'rânî ve Hadisleri Değerlendirmede Mîzân Yöntemi" ismindeki teziyle yüksek lisansını tamamladı (2004). "İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu" is min deki teziyle doktor unvanını kazandı (2010). Konulu Hadis Projesi'nde bir süre çalışan yazar, halen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

H. Musa Bağcı
Prof. Dr.

1965'te Yenifakılı-Yozgat'ta doğdu. 1990'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Beşer Olarak Hz. Peygamber" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1999). Halen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüten yazarın, "Hadislerin Telkin Ettiği Kader Anlayışı" ve "Sahabenin Anlama ve Kavrama Sorunu" adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Habil Nazlıgül
Doç. Dr.

1959'da Çandır-Yozgat'ta doğdu. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İmam Şâfiî'nin Hadis Kültü rümüzdeki Yeri" isimli teziyle hadis doktoru oldu (1994). Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmakta olan yazarın "Hadiste Metin İnşası" ve "Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu" gibi yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Hale Çerçibaşı

1983'te Ankara'da doğdu. 2005'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Muhammed Hamidullah ve Çağdaş Hadis Araştırmalarındaki Yeri" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı (2008). Halen aynı üniversitede "Hadis Tarihinde Bir İletişim Ağı Olarak Yazışmalar" adlı tezle doktora çalışmasına devam etmektedir. 2006 yılından itibaren Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Halis Aydemir
Doç. Dr.

1974'te Erzurum'da doğdu. 1995'te İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi'nden mezun oldu. "el- Kavlü'l-Bedî' Adlı Eserin Edisyon Kritiği" teziyle doktor ünvanını kazanan (2004) yazarın, "Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi' Mevlâ İbn Ömer" ile "Kur'ân'a Göre Miras Taksimi" adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Harun Reşit Demirel
Yrd. Doç. Dr.

1955'te Konya'da doğdu. Kral Suûd Üniversitesi Eğitim Fakültesi "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" bölümünden mezun oldu (1989). "Yönetilme İlgili Hadislerin Bilimsel Değerlendirmesi" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1995). Yazar, halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Hasan Cirit
Doç. Dr.

1960'ta Şalpazarı-Trabzon'da doğdu. 1981'de yılında Samsun Yüksek İslam Enstitü sü'nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında müftü ve vaiz olarak çalıştı. "Hadiste Vaaz, Kıssacılık ve Kussâs" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1997). Yazar, halen aynı fakültenin Hadis Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Hayati Yılmaz
Doç. Dr.

1968'de Tokat'ta doğdu. 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis İlminde Kudsî Hadisler" ad lı teziyle yüksek lisansını (1992), "Toplumun İslâmî Yapılanmasında Sünnet" ismindeki teziyle de doktorasını tamamladı (1999). Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Toplumsal Dönüşümde Sünnet" ile "Hz. Muhammed'in Aile ve Akraba Atlası" adlı yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

Huriye Martı
Doç. Dr.

1974'te Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü'l- Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)" konulu tezi ile doktorasını tamamladı (2005). Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı görevini yürüten Martı, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Konulu Hadis Projesi kapsamında aktif görev alan yazarın, "Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası" isimli çalışması yayımlanan eserlerindendir.

Hüseyin Hansu
Doç. Dr.

1967'de Bingöl'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1989) olan yazar, akademik hayata Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladı (1994). "Babanzâde Ahmed Naîm'in Hayatı ve Hadisçiliği" adlı teziyle yüksek lisansını (1996), "Mu'tezile ve Hadis" adlı teziyle doktorasını tamamladı (2002). Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın, "Mütevatir Haber" ismindeki çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Hüseyin Kahraman
Doç. Dr.

1969'da Kilis'te doğdu. 1992'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden me zun olan yazar, 2000'de "Mâturîdilikte Hadis Kül türü" isimli doktora çalışmasını tamamladı. Halen aynı fakültede "Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliğine devam eden yazarın ayrıca "Kûfe'de Hadis" ve "Hadis İlminde Bir Cerh Terimi Olarak İrcâ ve Mürciî Râvîler" gibi yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

İbrahim Hatiboğlu
Prof. Dr.

1966'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İslâm'da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayışı" başlıklı teziyle doktor un vanını aldı (1996). Halen Yalova İla hi yat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve dekanlık görevini sürdüren yazarın, "Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları", "İslâm Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni", "Bulgaristan'da Dinî Islahat Düşüncesi" isimli çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

İsmail Hakkı Ünal
Prof. Dr.

1957'de Ankara'da doğdu. 1981'de ODTÜ Sosyal İlimler Bölümü'nden, 1982'de de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İmam Ebû Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu" isimli teziyle doktor ünvanını kazandı (1990). Halen aynı fakültede dekanlık ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan yazarın,. "40 Hadis 40 Yorum" isimli kitabı yayımlanmış eserlerindendir.

Kadir Demirci
Yrd. Doç. Dr.

1968'de Fatih-İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezu nu (1992) olan yazar, "Zeydiyye'nin Hadis Anlayışı" ismindeki teziyle doktor ünvanını kazandı (2005). Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Kadir Gürler
Doç. Dr

1969'da Terme-Samsun'da doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1993) olan yazar, "Ehl-i Hadisin Düşünce Yapısı" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (2002). Halen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü başkan yardımcılığı ve Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevlerini yürüten yazarın, "Türk Modernleşmesi Sürecinde İktidar ve Din: Hadisin Sosyo-politik Bağlamı ve Meşrûlaştırma" adlı çalışması, yayınlanmış eserlerindendir.

Kenan Oral

1983'te Samsun'da doğdu. 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Literatürün deki Hâricîler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilme si" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2007). "el-Muvatta' Nüshaları ve Farklılık Nedenleri" konulu doktora teziyle çalışmalarına devam etmektedir. 2006'dan itibaren Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mahmud Esad Erkaya
Arş. Gör.

1985'te Ankara'da doğdu. 2006'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. " Hanefî Fakîhlerin Muhaddisler Tara fından Zayıf Hükmü Verilen Hadisleri Kullanma Nedenleri" ismindeki teziyle yüksek lisansını tamamladı (2009). Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Mahmut Demir
Dr.

1974'te Gaziantep'te doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Edebiyatında Tergîb-Terhîb Rivayetlerinin Değerlendirilmesi" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını (2001), "Fezâilu's-Sahâbe Rivayetleri Bağlamında Şiî-Sünnî İhtilafının Sünnî Hadis Rivayetine Yansımaları" isimli teziyle de doktorasını tamamladı (2010). 2007 yılından bu yana Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Mahmut Kavaklıoğlu
Prof. Dr.

1960'ta Ladik-Samsun'da doğdu. 1983'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Sünnette İtidal" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (1995). Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Hadis Anabilim Dalı başkanlığı ve öğretim üyeliği görevlerini yürüten yazarın, "İmâm Mâlik-Abdürrezzâk Mukayesesi" ve "Sahâbîlerin Hz. Peygamber'i Anlama Çabası" gibi çalışmaları vardır.

Mahmut Yeşil
Prof. Dr.

1955'te Ilgın-Konya'da doğdu. 1977'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. "Va'z Edebiyatında Hadisler" ismiyle teziyle doktor unvanını kazandı (1996). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Va'z Edebiyatında Hadisler" isimli çalışması, yayımlanmış eser lerin dendir.

Mehmet Dinçoğlu
Yrd. Doç. Dr.

1964'te Birecik-Şanlıurfa'da doğdu. 1987'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Dârekutnî ve Sünen Adlı Eseri" teziyle yüksek lisansını tamamladı (1993). "Ebû Davûd'un Sünen Adlı Eseri, Kaynakları ve Tasnif Metodu" teziyle de doktor unvanını aldı (2008). Yazar halen Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Mehmet Bilen
Yrd. Doç. Dr.

1968'te Silopi-Şırnak'ta doğdu. 1990'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Din görevlilerinin hadis bilgileriyle ilgili teziyle yüksek lisansını ta mamlayan yazar, "İbn Hacer'in Buhârî'ye Yö nel tilen İtirazlara Verdiği Cevaplar" teziyle dok tor oldu. Akademik çalışmalarını Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdürmektedir.

Mehmet Dilek
Yrd. Doç. Dr.

1970'te Olur-Erzurum'da Olur ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1993) olan yazar, "Sünnette Ceza Anlayışı" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2001). Halen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'e geçen yazarın "Hadis Tahric Şa"rtl"arı Açısından Kütüb-i Sitte" adlı kitabı bulunmaktadır.

Mehmet Emin Özafşar
Prof. Dr.

1963'te Gerede-Bolu'da doğdu. 1987'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Zahid el-Kevseri, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Hadisçiliği" başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı (1989). "Fıkhî Hadisler ve Değerlendirilmesindeki Esaslar" adlı teziyle de hadis doktoru oldu (1995). Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan yazarın basılmış altı eseri bulunmaktadır. Müellif, aynı zamanda 23.10.2007'den beri Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Görmez
Prof. Dr.

1959'da Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Görmez, aynı fakültenin Hadis Anabilim Dalı'nda "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" adlı tezi ile yüksek lisan sını tamamladı (1990). "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı çalışmasıyla da doktorasını bitirdi (1994). Yayınlanmış birçok eseri bulunan yazar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi iken 13.08.2003'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 11.11.2010 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

Mehmet Sait Toprak
Yrd. Doç. Dr.

1971'de Muradiye-Van'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1996) olan yazar, "Hadiste Derlemecilik Devrinin Başlaması ve Ûşî'nin Nisâbü'l-Ahbâr'ı" başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı (2005). Halen Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapan yazarın, "Talmud ve Hadis: Karşılaştırmalı Bir Araştırma" isimli çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Mirza Tokpınar
Doç. Dr.

1956'da Bolvadin-Afyonkarahisar'da doğdu. İstan bul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu (1978) olan yazar "Abdurrezzak b. Hemmam ve Musannefi" ismindeki teziyle doktor un vanını kazandı (1998). Halen Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten yazarın, "Yahudi ve Hıristiyanlara Uymak" isimli çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Muhammet Ali Asar
Dr.

1977'de Karabük'te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (2001) olan yazar, "Hadislerde Allah Tasavvuru" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2012). Halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Atama II Dairesi başkanı olarak görev yapmaktadır.

Muhammet Yılmaz
Doç. Dr.

Pozantı-Adana'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1991) olan yazar "Hadis Açısından Fahreddin er-Râzî'nin Tefsîr-i Kebîr'i Üzerine Bir İnceleme" teziyle doktor oldu (2000). Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevlerini yazarın "İbn Hacer'in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler" adlı yayımlanmış bir eseri bulunmaktadır.

Muhittin Düzenli
Yrd. Doç. Dr.

1975'te Sinop'ta doğdu. 1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun (1998) oldu. "Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede İllet ve Şâz'ın Fonksiyo nu" adlı teziyle doktorasını tamamladı (2008). Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliğini sürdürmekte ve Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisinin Yayın Kurulu üyeliğini yapmaktadır.

Muhittin Uysal
Doç. Dr.

1957'de Güneysınır-Konya'da doğdu. 1979'da Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. "Tespit ve Yorum Bakımından Tasavvuf Kitaplarında Bulunan İhtilaflı Haberler" isimli tezle doktor oldu (2000). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini sürdüren yazarın, "Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme" adlı çalışması yayınlanmış eserlerindendir.

Murat Gökalp
Yrd. Doç. Dr.

1970'te İstanbul'da doğdu. 1994'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans (2001) ve doktorasını (2005) tamamladı. Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın, "Din Görevlilerinin Hadis'e Yönelik Tutumları ve Bilgi Düzeyleri (Dr. Ali Albayrak ile birlikte)" adlı çalışması yayımlanmış eserlerindendir.

Musa Erkaya
Yrd. Doç. Dr.

1967'da Beyşehir-Konya'da doğdu. 1992'de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İbn Mâce'nin Hadis Kültüründeki Yeri" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (2004). Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış çalışmaları mevcuttur.

Nevzat Aşık
Prof. Dr.

1946'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. "Sahabenin Hadisleri Tahammul ve Nakli" çalışması ile hadis anabilim dalında doktor oldu. "el-Hemezânî Hayatı, Makâmâtı ve Tesiri", "Hz. Âişe'nin Hadisçiliği", "Sahte Sahabiler ve Uydurdukları Hadisler", "İbadette Aşırılığa Karşı Hz. Peygamber'in Tutumu" isimli eserleri neşredilenler arasındadır.

Nevzat Tartı
Doç. Dr.

1969'da Kumru-Ordu'da doğdu. 1991'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadislerin Tarihsel Boyutu" başlıklı tezi ile doktorasını bitirdi (2001). Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hadisçilerin Zaman/Tarih Tasavvuru" adlı bir kitap çalışması bulunmaktadır.

Nihat Yatkın
Doç. Dr.

1955'te Erzurum'da doğdu. 1988'de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe ve Kitâbü'l- Musannefi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1998). Halen aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Günahla İlgili Bir Hadisin Tahlili" isimli çalışması yayımlanmış eserleri arasındayer almaktadır.

Nimetullah Akın
Yrd. Doç. Dr.

1970'te Pasinler-Erzurum'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1993) olan yazar "Untersuchungen zur Rezeption des Bildes von Maria und Jesus in der islamischen Geschichtsüberlieferungen" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (Heidelberg Üniv./Almanya, 2002). Halen Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı dekan yardımcılığı ve öğretim üyeliği görevleriniyürütmektedir.

Nuri Tuğlu
Doç. Dr.

1968'de Durağan-Sinop'ta doğdu. 1989'da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. mezunu "Ma tu ridi Kelam Ekolü Çerçevesinde Kelamî Hadislerin Değerlendirilmesi" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (2003). Halen aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. "İslam'ın Şiddet Karşıtlığı" isimli çalışması yayınlananeserlerindendir.

Ömer Özpınar
Yrd. Doç. Dr.

1968'de Hüyük-Konya'da doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Tasnif Dönemi Hadis Edebiyatının Oluşumunda İlmi ve Fikri Hareketlerin Etkisi (Buhari Örneği)" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2004). Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hz. Peygamber'i ve Hadislerini Anlamak" adlı kitabıyayımlanmış eserlerindendir.

Özcan Hıdır
Doç. Dr.

1967'de Bulancak-Giresun'da doğdu. 1992'de Medine İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "İsrailiyyat-Hadis İlişkisi: Hadis Yahudi Kültürü Tartışmaları" isimli teziyle doktor unvanını kazandı (2000). Halen Rotterdam İslâm Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yürüten yazarın, "Yahudi Kültürü ve Hadisler", "Avrupa'da İslamî Hayat", "Hadis Deryasından İnciler" isimli çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Rukiye Aydoğdu

1983'te Ankara'da doğdu. 2005'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Tasavvuf- Hadis İlişkisi —Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Özelinde—" ismindeki teziyle yüksek lisansını tamamladı (2008). Halen aynı üniversitede "Hadis Kültür Tarihinde İmlâ Meclisleri" adlı tezle doktora çalışmasını devam ettirmektedir. 2006 yılından itibaren Konulu Hadis Projesi'nde aktif olarak çalışan yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Sadık Cihan
Prof.Dr.

Ayaş İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1965). "Osmanlı Devrinde Türk Hadisçileri" isimli teziyle Paris Sorbon Üniversitesi'nde doktor unvanını kazandı (1971). Atatürk Üniversitesi (1971- 1984) ve Samsun Üniversitesi (1984-2001) İlahiyat Fakültelerinde çalıştı. 2001 de emekli oldu. "Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo- Politik Olaylarla İlgisi", "Uydurma Hadislerin Doğuşunda Zındıkların Rolü", "Hadisler ve Ortaya Çıkış Sebepleri" ve " Nizamiye Medresesi ve İslam'da Eğitim-Öğretim" isimli çalışmaları yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.

Salih Karacabey
Doç. Dr.

1957'de Çayıralan-Yozgat'ta doğdu. 1981'de Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. "Hattâbî'nin Hadis İlmindeki Yeri ve Şerh Metodu" ismindeki teziyle doktor oldu (1990). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren yazarın, "Hadis Tenkidi", "Hz. Peygamber'de Nebevî ve Beşerî Bilgi"adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Salih Kesgin
Yrd. Doç. Dr.

1981'de Hendek-Sakarya'da doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2003) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi (2004) bölümü mezunu olan yazar "Hadisin Tespit ve Değerlendirilmesinde Anlama Sorunu" başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı (2011). Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalıöğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Salih Şengezer

1979'da Kastamonu'da doğdu. 2004'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin Tarihsel Seyri" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2007). Aynı üniversitede "Hadislerin Anlaşılmasında Edebî Sanatların Etkisi' konulu doktora çalışmasına devam etmektedir. 2006 yılından bu yana Konulu Hadis Projesi'nin muhtelif kademelerinde çalışan Şengezer, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak görevyapmaktadır.

Saliha Türcan
Dr.

2000'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi' nden mezun oldu. "Ferrâ'nın Kıraatlere Yaklaşımı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı (2003). "Rivayet Tefsiri Geleneğinin Dönüşümü —İbn Kesîr Tefsiri Örneği Üzerinden—" adlı çalışmasıyla da doktor unvanını kazandı (2011). Konulu Hadis Projesi'nde aktif görev yapmış olan yazar, halen Antalya İl Müftülüğü'nde vaizeolarak görev yapmaktadır.

Selçuk Coşkun
Prof. Dr.

1966'da Gümüşhane'de doğdu. 1989'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber'in İnsan Telakkisi" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1996). Halen Bayburt Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan yazarın, "Hadise Bütüncül Bakış" ile "Sünnet ve Gelenek" adlı çalışmalarıyayımlanmış eserlerindendir.

Soner Gündüzöz
Prof. Dr.

1970'te Eskişehir'de doğdu. 1994'te Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Sibeveyh'te Kelime Yapısı" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2002). Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın "Kur'an'ın Eşsiz Dili: Kur'an'da Gramer Yanlışı İddialarına Cevap" ve "Arap Düşüncesinin Büyübozumu: Arap Dilbiliminin Felsefî ve İdeolojik Yapılanması" gibi yayımlan mış çalışmalarıvardır.

Suat Koca
Arş. Gör.

1978'de Ankara'da doğdu. 2002'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve "Ahlak Hadisleri ve Değerlendirme Esasları" konulu doktora çalışmasını sürdürmektedir. Yazar, ayrıca 2006-2011 yılları arasında Konulu Hadis Projesi'nin muhtelifkademelerinde görev yapmıştır.

Süleyman Doğanay
Yrd. Doç. Dr.

1970'te Yeşilhisar-Kayseri'de doğdu. 1995'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hadis Rivâ ye tinde Râvî Tasarrufları ve Doğurduğu Prob lemler" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (2006). Halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis AnabilimDalı öğretim üyesidir.

Talat Sakallı
Prof. Dr.

1959'da Yalvaç-Isparta'da doğdu. 1983'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Aynî'nin Hadis Kültü ründeki Yeri" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1987). Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hadislerle Hoşgörü ve Kolaylık", "Rüya ve Hadis Rivayeti" ve "Hadis Tartışmaları" adlı çalışmaları yayımlanmış eserleri arasındadır.

Tevhit Bakan
Yrd. Doç. Dr.

1951'de Pasinler-Erzurum'da doğdu. 1975'te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. "Sahabenin Adâleti" ismindeki teziyle doktor unvanını kazandı (1993). Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Veli Atmaca
Doç. Dr.

1965'te Korkuteli-Antalya'da doğdu. 1988'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Ebû Bekr el-Beyhakî ve Kitâbü'd- De'avâti'l-Kebîri'nin Tahkîk ve Tahrîci" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1997). Halen Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten yazarın, "Hadislerde Rukye" ve "Tarih Boyunca İnanç Tıp İlişkisi"adlı çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Yavuz Köktaş
Prof. Dr.

1969'da Of-Trabzon'da doğdu. 1993'te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Metin Tahlili Açısından Fethu'l-bârî ve Umdetu'l-kârî'nin Mukayesesi" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1999). Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Hadis Usûlü Yazıları" ve "Hadis ve Yorum" adlı çalışmaları yayınlanmış eserleriarasındadır.

Yavuz Ünal
Prof. Dr.

1963'te Fatsa-Ordu'da doğdu. 1988'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Cumhuriyet Türki ye si Hadis Çalışmaları" adlı teziyle yüksek lisansını (1993), "Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1997). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan yazar, Konulu Hadis Projesi'nde editörlük görevini üstlenmiştir. Ünal'ın "Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış" ve "Hadis Geleneğinde Metin Bilinci" çalışmalarıyayımlanan eserlerindendir.

Yıldıray Kaplan

1978'de Köyceğiz-Muğla'da doğdu. 1999'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Konya-Selçuk Eğitim Merkezi İhtisas Kursu'nu bitiren ya zar, "Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî'nin Hadis çiliği" konulu doktora çalışmasına devam et mek tedir. Kaplan, halen Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanetİşleri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Yunus Macit
Doç. Dr.

1964 Çarşamba-Samsun'da doğdu. 1987'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi' nden mezun oldu. "Hz. Peygam ber'in Sünnetinde Çevre" ismindeki teziyle dok tor unvanını kazandı (1997). Halen aynı fakültede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı görevini yürüten yazarın, "Ömer b. Abdülaziz'in Hadis Kültüründeki Yeri" adlı çalışması yayımlanmışeserleri arasındadır.

Yusuf Ziya Keskin
Prof. Dr.

1963'te Şanlıurfa'da doğdu. 1985'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1995). Halen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürüten yazarın, "Nebevi Hoşgörü" adlı çalışması yayımlanmışeserleri arasındadır.

Zekeriya Güler
Prof. Dr.

1959'da Adana'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan yazar, "Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri" adlı teziyle doktor unvanını kazandı (1993). Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'nda görev yapan yazarın, "Hadis Günlüğü" ve "Hz. Peygamber Toplum ve Aile" gibi çalışmaları yayımlanmış eserlerindendir.

Zişan Türcan
Yrd. Doç. Dr.

1976'da Ankara'da doğdu. 1998'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. "Hattâbî ve İbn Hacer'in Buhârî Metinlerine Yaklaşımları" isimli teziyle yüksek lisansını (2002), "Hadis Literatüründe Şerh Geleneği ve Özellikleri" konulu teziyle doktora çalışmasını tamamladı (2008). Konulu Hadis Projesi'nde aktif görev alan yazar, halen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görevini sür dürmektedir.